Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100512 Library:30208 in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1753
 كاربرد ويونت و شبكه ويولت در تخمين پاسخ شنوايي ساقه مغز - مرکز دانلود ایران میکرو

كاربرد ويونت و شبكه ويولت در تخمين پاسخ شنوايي ساقه مغز

خواص تعامد و خمين پتانسيلهاي برانگيخته ١با در دست داشـتن نمونه هاي محدودي از سيگنالهاي ثبـت شـده از آنهـا در بسياري از كاربردهاي كلينيكي داراي اهميتي خاص اسـت. در اين مقاله از ويونـت ٢در سـاختار فيلتـر تطبيقـي ٣ALE براي تخمين پاسخ شنوايي ساقه مغز، ۴ABRاسـتفاده شـده است. يك شبكه تلفيقي ويونت-ويولت نيـز بـراي تخمـين پتانسيلهاي برانگيختة شنوايي ارائه مي گـردد. شـبكه هـاي ويولت ۵و ويونت شبكه هاي عصبي هستند كه توابـع پايـة گره هاي آنها، توابع ويولت از يك خانواده هستند. مهمترين مزيت اين توابع به توابع ديگري كه بعنوان پايه در شـبكه- هاي عصبي مورد استفاده قرار مي گيرنـد، ايـن اسـت كـهخواص تعامد و محلي بودن را در خود جمـع كـرده انـد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.