كاربرد هاديهاي پرظرفيت در افزايش ظرفيت خطوط انتقال و تاثير آن در بهبود قابليت اطمينان شبكه

در سالهاي اخيـر افـزايش روز افـزون ميـزان مصـرف انـرژي الكتريكي و در عين حال محدوديتهايي از جمله كمبـود فضـا، مشكلات اقتصادي و غيره جهت ايجاد خطوط انتقـال جديـد، موجب شده كه محققان در پي يافتن راههايي اقتصادي و مؤثر جهت افزايش ميزان بهره برداري از خطوط انتقال باشند. همچنين يكي ديگر از مسائل مهم كه مـيبايسـت در طراحـي شبكه و انتخاب روش مناسب جهت افزايش ظرفيت خطـوط به آن توجـه شـود ، بهبـود امنيـت و قابليـت اطمينـان شـبكه ميباشد. لذا در اين مقاله به بررسي يكـي از راههـاي افـزايش ظرفيت خطوط انتقـال يعنـي اسـتفاده از هاديهـاي پرظرفيـت پرداخته شده است.] [1در ادامه اين مقالـه بـه مبحـث قابليـت اطمينان شبكه انتقال پرداخته و در نهايـت بـا اسـتفاده از يـك شبكه نمونـه ميـزان تـاثير اسـتفاده از هاديهـاي پرظرفيـت در مقايسه با روشهاي متـداول جهـت افـزايش ظرفيـت خطـوط انتقال ، مورد بررسي قرار گرفته شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *