كاربرد منطق فازي در مطالعات پخش بار شبكه خوزستان

محاسبه پخش بار يكي از اساسـي تـرين مـسائل در مهندسـي برق است. در مسئله پخش بار پاسخ تكراري مجموعه بزرگي از معادلات خطي از قسمتهاي وقت گير شبيه سـازي سيـستم هاي قدرت ميباشد. عيب اصلي همه روشهاي پيشرفته مقدار بــسيار زيــاد محاســبات مــورد نيــاز مــي باشــد. ايــن امــر بخاطرعمليات تجزيه ، تركيب و محاسبات مـاتريس ژاكـوبين مي باشد. اجراي درست اين روشها در شـبكه هـايي بـا ابعـاد وسيع نا كارا و منجر به حافظه و زمان محاسبات اضافي مـي- شود. بنابراين نياز ضروري به يك روش جديد وجود دارد تـا بتواند نسبت به روش های موجود سریع تر حل گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *