كاربرد مدل اتفاقي قطعهاي نرم در بازشناسي كلمات گسسته و متصل

يكي از پيش فرضهاي مدل HMMاعمال توزيع هندسي به كشش زماني بردارهاي هر حالت است. در مراجع متعددي نشان داده شده كه اين فرض به وضوح با طبيعت گقتار سازگار نيست. در مدل SSSMمدلسازي اثر كشش زماني با در نظر گرفتن اثر قطعات مجاور برروي همديگر انجام ميشود. اين مدل در بحث طبقه بندي واجها به نتايج خوبي نسبت به مدل HMMدست يافته است. در اين مقاله از مدل SSSMبراي بازشناسي كلمات گسسته و متصل استفاده شده است. در بازشناسي كلمات متصل از الگوريتم LB5 باستفاده شد. نتايج نشان ميدهد كه مدل SSSMدر بازشناسي كلمات گسسته و متصل موفقتر از مدل HMM است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *