كاربرد كدهاي LDPCدر مودم ADSL

lدر اين مقاله كدهاي LDPC1با ساختار معين كه توسط الفتريو معرفي شدهاند، بررسي شده و كاربرد آنها در مودمهاي ADSL2بيان ميشود. نشان داده ميشود كه اين
كدها در تركيب با مدولاسيونهاي باينري و چندسطحه عملكرد خوبي دارند و داراي شيب خطا نيستند. به همين دليل كاربرد آنها در سيستمهايي مانند ADSLكه محدوديت پهناي باند دارند، ميتواند مناسب باشد. همچنين عملكرد و پيچيدگي كد LDPC با كد TCMمشابه در استاندارد ANSIمقايسه ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *