كاربرد شبكه عصبي Fuzzy ARTmap براي مكانيابي تخليه جزئي در ترانسفورماتورها

روشهاي مكانيابي منبع تخليه جزئي داراي اهميـت خاصـي براي نگهداري و تعمير ترانسفورماتورها ميباشـد. ايـن مقالـه روشي نوين براي تشخيص مكان تخليـه جزئـي در سـيمپـيچ ترانسفورماتورها به كمك شبكه عصبي ارائه مـيكنـد. در ايـن مقاله از مدل مشروح براي شبيهسـازي ترانسـفوماتور اسـتفاده شده است. با مدلسازي منبع پـالسهـاي تخليـه جزئـي، ايـن پديده در مكانهاي مختلف سيمپيچ ترانسفورماتور بـه كمـك نرم افزار EMPTشبيه سازي شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *