كاربرد روش نوين كنترل مستقيم توان در يكسوسازهاي PWMبراي جبران سازي عدم تعادل ولتاژ و نوسانات بار

روش كنترل مستقيم توان DPCدر سـالهاي اخيـر بـه طـور گسترده اي بر روي يكسو سازهاي PWMبا اتـصال مـستقيم به شبكه قدرت كه قابليت كنترل دو سويه جريان را دارند؛ بكار برده شده و مورد بررسي قرار گرفته است. يكي از ايـن روش هـا كنتـرل تـوان بـر اسـاس شـار مجـازي VF-DPCاست كه در اين روش سنجشگر هـاي ولتـاژ در سمت شبكه قدرت و بلوك هاي هيسترزيس را حذف كـرده و از تخمين شار  مغناطيسي  مجـازي و يـك مـدولاتور PWM اســـتفاده مـــي شـــود.ايـــن روش بـــه خاطرمقـــاوم بـــودن Robustness؛ سادگي تحقق پذيري،جدا ساز توان حقيقـي و توان مجازي و ساير مزايـاي آن مـورد توجـه بيـشتري قـرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *