كاربرد روش تفاضل محدود حوزه زمان FDTDدرتعيين پاسخ فاز موج بازتابي ازعناصر يك آرايه بازتابي ميكرواستريپي

در اين مقاله پراكندگي موج مسطح تابيده به يك آرايه نامحدود ميكرواستريپي كه از عناصر پچ ميكرواستريپي يكسان تشكيل شده، مورد بررسي قرار گرفته است. هدف تعيين فاز موج بازتابيده از چنين آرايه اي است. اين كار با استفاده از روش تحليل تمام موج تفاضل محدود حوزه زمان  FDTDانجام شده است. ابتدا ساختار آرايه نامحدود با استفاده از ديواره هاي رساناي الكتريكي و مغناطيسي آرماني ) PECو ( PMCبه ساختار محدودي كه تنها شامل يك عنصر پچ از آرايه نامحدود است ، تبديل ميشود.
سپس با تعريف يك موج مسطح TEMدر داخل چنين ساختاري و با گسسته سازي معادلات حوزه زمان ماكسول و اعمال روش FDTD فاز موج بازتابيده بدست آمده با استفاده از تبديل فوريه گسسته پاسخ در حوزه فركانس تعيين مي شود. به اين ترتيب است پاسخ فاز موج بازتاب بر حسب فرکانس بدست می آید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *