كاربرد بانك فيلتر چند فازي در بازيابي زماني سمبل در گيرندههاي تمام ديجيتال

در اين مقاله، كاربرد بانك فيلتر چندفازي براي بازيابي زماني سمبل در مدولاسيون π/4-DQPSKدر گيرندههاي تمام ديجيتال مورد بررسي قرار ميگيرد. از الگوريتم گاردنر براي آشكارسازي خطاي زمان استفاده شده است. مشخصات حلقه باز، شامل منحني Sو چگالي طيف توان يا PSDنرماليزه براي مودم شبيهسازي شده كه در برگيرنده آشكارساز خطاي زماني يا TEDگاردنر ميباشد، ارائه ميشود. نتايج شبيهسازي شامل عملكرد رديابي و اكتساب سيستم، نشان ميدهد كه الگوريتم گاردنر را همچنين ميتوان براي آشكارسازي خطاي زماني مدولاسيون π/4-DQPSKدر حضور نويز سفيد گوسي جمع پذير يا  نیز مورد استفاده قرار میگیرد AWGN

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *