كاربرد بانك فيلتر چند فازي در بازيابي زماني سمبل در گيرنده هاي تمام ديجيتال

در اين مقاله، كاربرد بانك فيلتر چندفازي براي بازيابي زماني سمبل در مدولاسيون π/4-DQPSK در گيرنده هاي تمام ديجيتال مورد بررسي قرار مي گيرد. از الگوريتم گاردنر براي آشكارسازي خطاي زمان استفاده شده است. مشخصات حلقه باز، شامل منحني S و چگالي طيف توان يا PSD نرماليزه براي مودم شبيه سازي شده كه در برگيرنده آشكارساز خطاي زماني يا TED گاردنر مي باشد، ارائه مي شود. نتايج شبي هسازي شامل عملكرد رديابي و اكتساب سيستم، نشان م يدهد كه الگوريتم گاردنر را همچنين مي توان براي آشكارسازي خطاي زماني مدولاسيون π/4-DQPSK در حضور نويز سفيد گوسي جمع پذير يا AWGN نيز مورد استفاده قرار داد.

 

محمود محلوجي ، رضا دانصفهاني
گروه برق و كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان، گروه برق دانشكده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *