كاربرد الگوريتم ژنتيك در پخش بار اقتصادي و پخش آلودگي براي توابع هزينه ناصاف با در نظر گرفتن محدوديتهاي شيب نيروگاه ها و محدوديتهاي عملي سيستم قدرت

در اين مقاله پخش بار اقتصادي بوسـيله الگـوريتم پيشـنهادي ژنتيك انجام شده است. براي نزديك شـدن مسـئله پخـش بـار اقتصـادي بـه شـرايط واقعـي، تـابع هزينـه مصـرف سـوخت نيروگاههاي سيستم قدرت بصورت ناصـاف 1در نظـر گرفتـه شده است، از طرف ديگـر، كـاهش ميـزان آلـودگي ناشـي از نيروگاهها و همچنين نرخ شيب هر نيروگاه به عنوان جزئي از اهداف مسئله در نظر گرفته شده است. براي انجام اين پخـش بار بهينه، نقطه كار سيستم و تلفات شبكه نيـز در رونـد بهينـه سازي مد نظر قرار گرفتهاند. در نهايت اثر در نظر گرفتن نـرخ شيب و همچنين در نظر گرفتن تابع هزينه بصورت ناصاف بـا حالتي كه بصورت يك تابع درجـه دوم باشـد، مقايسـه شـده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *