كاربرد الگوريتم كالمن در متعادل سازي وفقي كانال مخابراتي HF

در اين مقاله عملكرد الگوريتم وفقي كالمن روي متعادل كننده تصميم گيرنده با فيدبك (DFE) براي كانال مخابراتي HF بررسي و شبيه سازي ميشود.لذا ابتدا كانال مخابراتي HF بر اساس مدل كانال  پيشنهادي توسط گروه راديوئي اتحاديه بين المللي ارتباطات (ITU-R) در باند پايه شبيه سازي ميشود.(اين شبيه ساز مشخصات كانال را به عنوان پارامترهاي ورودي گرفته وكانال متناظر آن را شبيه سازي ميكند.)سيگنال ارسالي از كانال شبيه سازي شده سيگنال Qpsk باند پايه با نرخ ارسال 2400 b/s ميباشد كه پس از عبور  از كانال با نويز سفيد گوسي جمع شونده (AWGN) تركيب شده و وارد متعادل كننده ميشود.با تنظيم وفقي ضرايب متعادل كننده با روش كالمن سيگنال اصلي را بازسازي ميكنيم و با مقايسه با سيگنال ارسالي مقادير احتمال خطا را در سيگنال به نويز هاي مختلف در حالت هاي مختلف كانال HF بدست مي آوريم . در اين شبيه سازي طول فريم ها را 240 سمبل اختيار كرده ايم كه 40 سمبل در ابتداي هر فريم را به عنوان دنباله آموزشي براي تنظيم اوليه ضرايب متعادل كننده استفاده ميكنيم.نتايج شبيه سازي براي 100 فريم ارسالي (24000 سمبل) بررسي شده است.

 

وحيدطباطباوكيلي – عباسعلي شريفي

دانشيار دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت

دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *