قيمت گذاري پايدارسازهاي سيستم قدرت PSS با استفاده از Game Theory

براي عـددي كـردن سـهم هريـك از پايدارسـازهاي سيسـتم قدرت PSSدر افزايش كارائي سيستم، در تمام مدت افزايش ظرفيت انتقال و دامنه پايداري اندازهگيري ميشود و با توجـه به يك معيار احتمال N-1به نتيجه ميرسـيم. روشـي بـر پايـه Game Theory بصــورت تعــاوني و بــا اســتفاده از نگــرش ارزش دهي Shapleyارائه ميشود. براي يك PSSويژه خيلـي مهم است كه كارائي سيستم در هر تركيب ممكن، حفظ شود. مكانيزمي بـراي پرداخـت پـاداش مـالي قابـل قبـولي كـه بـه ژنراتورها به خاطر سرويسي كه ارائه ميشود پيشـنهاد شـده و در يك سيستم نمونه بصورت مصور نشان داده شـده اسـت و در مورد ژنراتورها در محيطهاي تنظيم نشده بحث شده اسـت و ژنراتورهائي كه بصورت بلادرنگ و مناسب بايـد سـرويس PSS خود را ارائه كنند، كه به سـرويس كمكـي PSS وابسته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *