قيمت گذاري توان راكتيو بر اساس تئوري هزينه هاي حدي در محيط هاي تجديد ساختار يافته با استفاده از هزينه فرصت هاي از دست رفته

هزينه هاي توليد تـوغيير ساختار و ايجاد بازارهاي برق از مهم ترين مباحثي اسـت كه هم اينك صنعت بـرق بـه آن توجـه دارد. سـرويس هـاي جانبي در بازار برق در اين چارچوب معرفي مي شـوند كـه از جمله مي توان به سرويس توان راكتيو و كنترل ولتاژ در شـبكه انتقال اشاره كرد. براي استفاده از اين نوع سرويس هاي جانبي،
لازم است كه هزينه هاي اقتصادي مربوطه در چارچوب تغييـر ساختار مورد توجه واقع شود. امروزه ايجاد روش هاي دقيق و ممكن براي قيمت گـذاري تـوان راكتيـو در بـازار بـرق داراي اهميت ويژه اي مي باشد. با مدل هاي پخـش بـار سـنتي نمـي توان قيمت توان راكتيو را بدست آورد زيـرا در ايـن مـدل هـا  هزينه هاي توليد تـوان راكتيـو در نظـر گرفتـه نمـي شـود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *