قيمت گذاري بهينه با هدف مديريت بار در شبكه هاي توزيع الكتريكي

توسط توابع خطي تقاضا در اين مقاله، فرآيند قيمت گذاري بهينه در شبكههاي توزيع با فرض پاسخپذيري مشـتركان در محـيط تجديدسـاختار يافتـه بررسي و كشساني قيمتي مشتركان بـا اسـتفاده از قيمـتهـاي متغير در هـر بـازة زمـاني در نظـر گرفتـه شـده اسـت. بـراي محاسبة قيمتهاي بهينه، از بيشينهسازي تابع رفاه اجتماعي در شبكة توزيع استفاده شده كه در هـر بـازة زمـاني مـورد نظـر، تعرفة بهينة اعمـال شـده بـه مشـتركان را در مقـدار مشـخص كشساني در آن بازه به دست ميدهد. براي هر فيدر، با توجـه به كشساني تقاضاي آن فيدر و همچنين مقدار كشساني سـاير فيدرها، با در نظرگرفتن قيـدهـاي فنـي شـبكه، قيمـت بهينـه مشخص ميشود. در اين تحقيق فرض شده كـه مشـتركان بـه قيمتها در هر زمان واكنش نشان ميدهند و با در نظرگـرفتن مشتركان رايج، رفتار آنها توسط توابع خطي تقاضا بـر حسـب قيمت شناخته ميشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *