قيمت گذاري باس هاي متصل به واحدهاي توليد پراكنده

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – ارائه روشي جديد براي قيمت گذاري باس هاي متصل به واحدهاي توليد پراكنده درسيستم هاي توزيع

دانلود مقاله : ارائه روشي جديد براي قيمت گذاري باس هاي متصل به واحدهاي توليد پراكنده درسيستم هاي توزيع

امروزه واحدهاي توليد پراكنده به راه حلي اقتصادي براي توليد انرژي الكتريكي در سيستمهاي توزيع تبديل شده اند . توليد انرژي رو به افزايش و حضور مداوم واحدهاي  توليد پراكنده در سيستمهاي توزيع منجر به تبديل اين واحدها از حالت غير فعال به حالت فعال گشته است. در نتيجه شبكه – هاي توزيع را هر چه بيشتر به شبكه هاي  انتقال مشابه ساخته است و توجه بسياري از سرمايهگذاران بخش خصوصي را به استفاده و به كارگيري واحدهاي توليد پراكنده جلب نموده است.در اين مقاله با توجه به نگرشي نو ين روي تخصيص كاهش تلفات سيستمهاي توزيع بين واحدهاي توليد پراكنده، به ارائه سياستي نوآورانه از سوي شركتهاي توزيع به منظور تشويق و قيمتدهي  به شينهاي متصل به اين واحدهاي توليدي در شبكه توزيع با توجه با سهم هر يك در كاهش تلفات سيستم پرداخته شده است . مكانيز مي منطقي براي تعيين LMP در شينهاي توليدي ارائه گرديده است. همچنين به منظور توسعه سياست پيشنهادي براي مشخص كردن حالت سيستم در هر ساعت، راه حل تكرار كننده جديدي با در نظر گرفتن تابع هزينهي هر واحد توليد پراكنده ارائه شده است . براي نشان دادن برتري روش ارائه شده، الگوريتم قيمتدهي ناحيهاي پيشنهادي با روش قيمتدهي حاشيهاي در شبكههاي توزيع مقايسه گرديده است. نتايج حاكي از آنست كه روش پيشنهادي ابزار قدرتمندي براي شركت توزيع به منظور اعمال كنترل روي واحدهاي توليد پراكنده و ميزان توليد آن ها در شبكه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *