قوس مجدد و اضافه ولتاژ هاي ناشی از آن در کلیدهاي فشار قو نوع هواي فشرده و طرق مقابله با آن

در این مقاله در مورد کلیدهاي فشار قوي نوع هواي فشرده که براي قطع و وصل جریانها در شـبکه اسـتفاده شـده اسـت بحث خواهد شد. البته در این نوع کلیدها چون کلیدبه ازاي قطع جریانهاي عیب در یک محدوده فرضی ساخته شـده اسـت درقطـع جریانهاي بار و کمتر از جریانهاي عیب، مشکلی به نام پدیده برش جریان و در نتیجه قوس هاي مجدد و اضافه ولتاژهاي ناشـی از آن بوجود می آید که براي حل این نوع مسایل از کلیدهاي خاص بصورت کلیدهاي با مقاومتهاي مـرزي و محفظـه هـاي قطـع کمکـی استفاده می شود که در زیر به بحث آنها می پردازیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *