قطاع بندي ثابت چرخشي در سيستمهاي سلولي CDMA

فريكي از راهكارهاي افزايش ظرفيت سيستمهاي مخابرات سلولي بكارگيري روشهاي پرتوسازي نماد 1آنتنها است. در اين مقاله الگوريتم قطاعبندي ثابت چرخشي 2براي سيستمهاي سلولي3CDMA پيشنهاد ميگردد كه در عين سادگي داراي كارائي خوبي است. در روش پيشنهادي قطاعهاي ثابت بطور گسسته طوري چرخانده ميشوند تا پراش 4تفاضل بين 5SINRكاربران در قطاعهاي ثابت كمينه گردد كه اين امر باعث افزايش ظرفيت سيستم سلولي ميگردد. شبيهسازيهاي انجام شده نشان ميدهد روش پيشنهادي براي توزيع يكنواخت كاربران ) كه بدترين حالت توزيع است ( افزايش قابل توجهي را نسبت به ظرفيت روش قطاعبندي ثابت فراهم میسازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *