قابليت بارگذاري ترانسفورماتور در شرايط فوق تحريك

مهمترين عامل محدود كننده بارگذاري ترانسفورماتور دماي نقطه داغ است . بنابراين براي ارزيابي قابليت بارگذاري نيازمند
دانستن اين دما هستيم . در اين مقاله به تعيين قابليت بارگذاري ترانسفورماتور با در نظر گرف تن عملكرد فوق تحريك مي –
پردازيم. ابتدا مدل تخمين دماي نقطه داغ ارائه شده توسط IEEE معرفي مي شود. در ادامه شرايط فوق تحريك بررسي و چگونگي اصلاح مدل به منظور در نظر گرفتن اين شرايط تشريح مي گردد. در نهايت با استفاده از مدل اصلاح شده، با توجه به نرخهاي متفاوت پيري عايق و تغييرات دماي محيط، قابليت بارگذاري ترانسفورماتور با شبيه سازي تعيين و ميزان تأثير فوق تحريك روي بار مجاز ترانسفورماتور مشخص ميشود.

مهدي ثواقبي فيروزآبادي – احمد غلامي- ابوالفضل واحدي
دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشيار دانشكده مهندسي برق دانشگاه علم و صنعت ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *