قابليت اطمينان شبكه ي توزيع با استفاده از مدل بيمه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – ارتقاء قابليت اطمينان شبكه ي توزيع با استفاده از مدل بيمه و مفهوم مطلوبيت انتظاري

دانلود مقاله : ارتقاء قابليت اطمينان شبكه ي توزيع با استفاده از مدل بيمه و مفهوم مطلوبيت انتظاري

مشتري، محور تشكيلات و فلسفه ي وجودي سازمان هاست اوست كه كيفيت را تعريف مي كند و سازمان ها چاره اي جز اين ندارند كه كيفيت را از دريچه ي ديد  مشتري بنگرند. امروز ديگر كيفيت به مفهوم انطباق با استانداردها نيست بلكه مي توان آن را انطباق با خواست مشتري تعريف كرد . يكي از موارد مهم در صنعت برق  كيفيت و قابليت اطميناني است كه مصرف كننده دريافت ميكند كه در شكل سنتي صنعت برق نيز بدان توجه فراواني ميشد و روش هاي متنوعي براي ارتقاء قابليت اطمينان مصرفكننده استفاده ميشد به نحوي كه در برخي موارد قابليت اطمينان در حد بالايي افزايش مييافت و هزينه هاي فراواني را به مصرفكننده تحميل ميكرد. حال بعد از تجديد ساختار يافتن صنعت برق و شركت بيشتر مصرف – كننده در بازار برق، لزوم انتخاب قابليت اطمينان دريافتي توسط خود مصرف كننده بيش از پيش احساس  ميگردد. اين مقاله قصد دارد براي ارائهي قابليت اطمينان مدلي بر پايه ي مطلوبيت قابليت اطمينان از ديد شركت توزيع و مصرفك ننده ارائه كند. در اين مدل سطوح مختلف قابليت اطمينان براي دستيابي به مطلوبيت مورد انتظار به مصرف كننده ها ارائه مي گردد. همچنين با استفاده از مدل بيم ه اي در ص ورت عدم تأمين سرويس مطلوب، مصرف كننده غرامت دريافت خواهد نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *