فاصله يابي خطا در خطوط تركيبي هوائي / كابلي به كمك شبكهعصبي

در اين مقاله سعي شـده تـا بـا كمـك گـرفتن از شـبكه عـصبي مصنوعي و استفاده از اطلاعات اندازهگيـري شـده از يـك طـرف خط، محل وقوع خطا در سيستمي كه از يك خط هـوائي تركيـب شده با كابل زميني تشكيل شده مشخص گـردد. روش پيـشنهادي در اين مقاله از دو مرحله تشكيل شده اسـت. در مرحلـه اول بـه كمك يك شبكهعصبي قسمت معيوب خط مشخص مـيگـردد و در مرحله دوم مكان خطا با آموزش دو شبكهعصبي جداگانه براي خطاهاي قسمت كابلي و خطاهاي قسمت هوائي خط، بـه دقـت تعيين ميگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *