فاصله يابي تطبيقي خطا در خطوط انتقال نيرو

استفاده از فاصله يابهاي خطا براي يافتن محـل وقـوع خطا بر روي خطوط انتقال نيرو براي تـداوم سـرويس دهـي و عملكرد مطمئن سيستم امري ضروري بـه نظـر ميرسـد. تعيـين دقيق محل خطا ميتواند منجر به بازگشت سريع خـط بـه مـدار گردد. از جمله عواملي که باعث کـاهش دقـت فاصـله يابهـاي خطا ميشود دقيق نبودن و عدم قطعيت در ثوابت خطوط انتقال ميباشد. بنابراين ارائه الگوريتم تطبيقـي فاصـله يـابي خطـا کـه ثوابت خطوط را با استفاده از اطلاعات قبل از خطا محاسـبه و از آنها به عنوان داده هاي ورودي الگوريتم فاصـله يـابي خطـا استفاده نمايد، ميتوانـد کـاهش دقـت در اثـر عـدم قطعيـت در ثوابت خطوط انتقال را حذف نمايد. تاکنون روشهاي مختلفـي براي فاصله يابي تطبيقي خطا ارائه شده است که عمدتا” مبتني بر اندازه گيري هارمونيک اصلي ولتاژ و جريان ميباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *