عوامل موثر بر افزايش بازدهي و توليد

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي عوامل موثر برافزايش بازدهي و توليد در نيروگاه هاي ايران

دانلود مقاله : بررسي عوامل موثر برافزايش بازدهي و توليد در نيروگاه هاي ايران

به منظور افزايش بازدهي و توليد انـرژي بـرق در نيروگـاه هاي صنعت برق ايران ، بايد روشي مناسـب بـراي شناسـايي عوامـل تاثيرگـذار بـر بهـره وري در نيروگاههـاي بـرق و نيـز شناسايي نيروگاههاي بهره ور و غير بهره ور بكار بـرد. در ايـن مقاله، تغييرات بهره وري عوامل كل از طريق روش ناپـارامتري تحليل پوششي داده ها بـراي  محاسـبه شـاخص مالمكوئيسـت خروجي محور استفاده شده است. شاخص بهـره وري عوامـل كل مالمكوئيست براي تحليل بسيار مناسب است چراكه به دو جزء  تغييرات تكنولوژي و تغييرات كارايي فنـي قابـل تقسـيم است. در اين بررسي با توجه به نتـايج موجـود، ميـزان تغييـرات بهره وري در نيروگاهها در سال 1388از همـه ي سـالها بيشـتر بوده است و در آن سال بيشترين ميزان شاخص مالمكوئيسـت مربوط به نيروگاه سيسـتان بلوچسـتان اسـت كـه ايـن مقـدار افزايش تغييرات بهـره وري از  سـال 1384بـه 1388ناشـي از تغييرات كارايي فني است. كمترين ميـزان تغييـرات بهـره وري هم مربوط به سال 1385است. در ايـن سـال كمتـرين ميـزان بهره وري مربوط به نيروگاه چرخه تركيبي فـارس ميباشـد كـه كم بودن آن ناشي از كم بودن تغييرات كارايي فني است.

سيده انسيه طباطبايي اوره دكتر عبدالحميد اشراق نياي جهرمي
دانشجوي كارشناسي ارشد عضو هيات علمي دانشكده مهندسي صنايع
مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف دانشگاه صنعتي شريف
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *