عملکرد سیستمهاي HVDC و کنترل آن در برابر اغتشاشات

بعنوان قلب یک سیستم HVDC عملکرد و کنترل مبدلهاي آن از اهمیت اساسی برخوردار است. یک سیستم انتقال HVDC تا حد زیادي کنترلپذیر است. استفادهي مؤثر از آن به بهرهوري مناسب از این کنترلپذیري (به منظور اطمینان از عملکرد مطلوب سیستم قدرت) بستگی دارد. با هدف تأمین بهرهبرداري مؤثر و پایدار و حداکثرسازي قابلیت انعطاف کنترل توان و بدون به مخاطره انداختن ایمنی تجهیزات، از سطوح مختلف کنترلی بصورت سلسله مراتبی استفاده میشود. یکی از شروط مهم عملکرد رضایت بخش خط ارتباطی HVDC ، کنترل سریع مبدلها به منظور جلوگیري از تغییرات شدید در جریان مستقیم است. در این مقاله با استفاده از سیستم کنترلی که براي مبدلها طراحی شده است میتوانیم به نحو مطلوبی خروجی را در برابر اغتشاشات کنترل کنیم. با استفاده از نرم افزار pscad سیستم مورد مطالعه که یک سیستم دو ناحیه اي است که با یک خط DC به هم مرتبط شده است مدلسازي شده است. همچنین عملکرد این سیستم در حالت عادي و در حالتی که یک خطا اتفاق افتد نشان داده شده است. با توجه به شبیه سازيها دیده میشود که سیستم عملکرد مناسبی دارد.

 

منصوره نیکیان قویدل
موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *