عملكرد كاركنان براساس مدل شايستگي با رويكرد منطق فازي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – عملكرد كاركنان براساس مدل شايستگي با رويكرد منطق فازي و AHP

دانلود مقاله : طراحي مدل ارزيابي عملكرد كاركنان براساس مدل شايستگي با رويكرد منطق فازي و AHP

با توجه به اينكه منابع انساني باارزش ترين و مهمترين سرمايه سازماني است، ارزيابي عملكرد اين منابع و چگونگي تاثير اين ارزيابي بر اثربخشي و كارايي سازمان، از اصلي ترين دغدغه هاي هر سازماني به شمار مي رود.

در اين مقاله سعي شده است با استفاده از رويكردهاي منطق فازي ، AHP و بررسي مدل هاي شايستگي، روشي نوين در ارزيابي عملكرد كاركنان ارائه شود. همچنين، مراحل طراحي يك مدل ارزيابي عملكرد، از شناسايي جنبه هاي كاري تا چگونگي استنتاج امتيازات عملكردي مبتني بر محاسبات فازي، طي هفت مرحله
نشان داده شده است.

ارزيابي عملكرد يكي از وظايف مهم مديران منابع انساني در سازمان هاست كه به بررسي ميزان كارايي منابع تخصيص يافته پرداخته و ميزان تطابق عمليات را با اهداف كوتاه مدت، برنامه هاي بلند مدت و استراتژي ها بررسي مي كند .

 

ارزيابي عملكرد يكي از وظايف مهم مديران منابع انساني
در سازمان هاست كه به بررسي ميزان كارايي منابع تخصيص
يافته پرداخته و ميزان تطابق عمليات را با اهداف كوتاه مدت،برنامه هاي بلند مدت و استراتژي ها بررسي مي كند .

محمدعلي كسائي، كيميا سادات ميركمالي
پژوهشگاه نيرو، دانشجوي دكتري مديريت منابع انساني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *