عملكرد غلط رله هاي ديفرانسيل ناشي از جريان هجومي در ترانسفورماتورها

رله ديفرانسيل جريان هجومي به دليل به اشباع رفتن هسته در زمان برق دار كردن ترانسفورماتور بوجود مي آيد. ويژگي اصلي اين جريان داشتن مولفه DCبزرگ، داشتن هارمونيك هاي زياد و اندازه بزرگ مي باشد. اين جريانپ تنها در طرف اوليه به وجود مي آيد. درصورتي كه مداري كه اتصال كوتاه در ترانسفورماتور را تشخيص مي دهد جريان هجومي را در نظر نگيرد همواره بلافاصله بعد از برق دار كردن ترانسفورماتور رله ديفرانسيل عمل كرده و باعث خارج شدن ترانسفورماتور از مدار مي شود. در اين مقاله روشي براي حذف اثر جريان هجومي در عملكرد غلط رله دیفرانسیل ارائه میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *