عملكرد بخش حفاظت فركانس پست 63/20كيلوولت كاوه در شبكة قشم در برق منطقه اي هرمزگان در حالت جزيره اي شدن منابع توليد پراكنده با در نظر گرفتن مدل هاي مختلف بار مطالعه موردي

در اين مقاله مطالعات ديناميكي در پست كاوه در شركت برق منطقه اي هرمزگان براي بررسي وضعيت سيستم حفاظت فركانس آن در حالت جزيره اي شدن مولدهاي توليد پراكنده صورت گرفته و تأثير مدلهاي مختلف بار بر نتايج ارزيابي ها بررسي شده است. بدين منظور ابتدا رله هاي استاندارد مورد استفاده در تشخيص حالت جزيره اي معرفي شده است. سپس شبكه نمونه مورد مطالعه به اختصار بررسي شده و نتايج پخش بار آن ارائه شده است. بخشهاي بعدي به بررسي تأثير مدلهاي مختلف بار بر تغيييرات فركانس شبكه در حالت جزيره اي و نتايج بدست آمده از شبيه سازي آنها اختصاص دارد و نهايتاً نتيجه گيري هاي حاصل ازمطالعات انجام شده ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *