ظرفيت توليد سرمايش تقليل فشار گاز

بیست و ششمین کنفران بین المللی برق – بررسي استفاده از ظرفيت توليد سرمايش تقليل فشار گاز نيروگاه

دانلود مقاله : بررسي استفاده از ظرفيت توليد سرمايش تقليل فشار گاز نيروگاه

فشار گاز ورودي به ايستگاه از 54 بار به 20 بار كاهش پيدا مي كند كه مي توان از اين فشار براي توليـد تـوان از تـوربين انبساطي استفاده كرد.در اثر اين فرآينـد دمـاي  گـاز بـه شـدت كاهش پيدا مي كند كه با هدايت اين گاز به يك مبدل حرارتي آب- گاز مي توان آب سرد شده را بـه سـمت ورودي هـواي كمپرسور توربين هدايت نمود و  هواي ورودي را خنك نمـود تا راندمان و ظرفيـت تـوان آن افـزايش يابـد. مبـدل حرارتـي خروجي ايستگاه سرما را به آب منتقل مي كند .پس از محاسبه دماي آب خرجي  مبدل ،افت دماي طول مسير محاسبه گرديده و وارد مبدل هوا- آب ورودي كمپرسور مي گردد. بـراي يـك واحـد حـدود 3درجـه كـاهش دمـا خـواهيم داشـت.انجــام محاسبات با نرم افزار aspen-hysys و محاسبه مبـدل حرارتـي با نـرم افـزار aspen-bjac انجـام گرديـد. تـوان تـوربين هـاي انبساطي حـدود 2 مگـاوات محاسـبه گرديـد.نهايتـا عملكـرد سيستم به لحاظ فني و اقتصادي قابل اجرا ارزيابي گرديد .

 

مصطفي سبزواري – غلامحسين احتشام زاده – احمد كاخكي
نيروگاه هاي گازي خراسان – دانشگاه فردوسي مشهد
قاين-ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *