طیقه بندی خطا و تعیین فاز معیوب در خطوط انتقال به کمک موئلفه های مودال امواج سیار و تبدیل ویولت پیوسته(CWT)

در اين مقاله، روشي جديد براي طبقه بندي خطا و تشخيص فاز معيوب در خطوط انتقال به كمك امواج سيار و تحليل مودال ارائه شده است. در روش پيشنهادي ويژگيهاي انواع خطا با استفاده از امواج سيار اوليه جريان و تبديل كلارك بررسی شده و شاخص هاي مناسب براي تشخيص انواع خطا معرف يشده است. از تبديل ويولت پيوسته  CWTبه منظور استخراج اطلاعات مربوط به امواج سيار جريان استفاده شده است. با استفاده از ضرايب تبديل ويولت مربوط به مؤلفه هاي مودال جريان، الگوريتم طبقه بندي و تشخيص فاز معيوب طراحي شده است. عملكرد روش پيشنهادي براي شرايط مختلف خطا فواصل مختلف، مقاومت هاي مختلف و زواياي مختلف شروع خطا با شبيه سازي به كمك نرم افزار  PSCADو  MATLABتست شده است. نتايج حاصل از شبيه سازي، دقت و صحت عملكرد روش پيشنهادي را نشان ميدهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *