طرح سيستم توليد همزمان برق، حرارت و برودت

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي طرح سيستم توليد همزمان برق، حرارت و برودت در نيروگاه سيكل تركيبي چابهار

دانلود مقاله : بررسي طرح سيستم توليد همزمان برق،حرارت و برودت در نيروگاه سيكل تركيبي چابهار

روشهايي كه منجر به توليد همزمـان حـرارت، بـرودت و تــوان در نيروگــاه مــيشــود بــه اســم روشهــاي توليــد همزمان CCHPشناخته ميشوند. عدم امكان استفاده از  سيستم خنك كن تبخيري هواي ورودي به توربين گاز و كمبود منابع آب شيرين از مشكلات مختص مناطق گرم و مرطوب حاشـيه خليج فارس مـيباشـد.در پژوهش حاضر طـرح توليـد همزمـان بـرق حـرارت و برودت در نيروگاه سيكل تركيبي چابهار مـورد بررسـي قـرار گرفته است. در اين طرح با استفاده از اطلاعات آب و  هـوايي محل سايت نيروگاه در طول سال ظرفيت بهينه چيلـر جـذبي براي خنك كاري هواي ورودي به توربين گـاز بـا اسـتفاده از تحليل اقتصادي انتخاب شده است. در  ادامه طـرحهـاي قابـل اجرا براي توليد همزمان بـرق و آب شـيرين و خنـك كـاري هواي ورودي به توربين در نيروگـاه چابهـار در سـناريوهـاي مختلف از قبيل توربين تقطيري يا پـس فشـار و سـناريوهـاي مختلف خنك كاري هواي ورودي و ذخيرهسازي سرما مطالعه گرديده و مشخصات فني و هزينه اجراي طـرحهـاي مختلـف برآورد گرديده است. در نهايت بهتـرين طـرح بـراي نيروگـاه چابهار با در نظر گرفتن تحليل اقتصادي و شرايط محل معرفی شده است .

حسين رضازاده – حميد معصومي

پژوهشگاه نیرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *