طرح ديماند منعطف با استفاده از مصرف ساعتي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – ارائه يك الگوريتم جهت مشاركت صنايع در طرح ديماند منعطف با استفاده از مصرف ساعتي

دانلود مقاله : ارائه يك الگوريتم جهت مشاركت صنايع در طرح ديماند منعطف با استفاده از مصرف ساعتي

در گذشته به منظور كاهش مصرف بـرق در زمـان پيـك و بهبود منحني مصرف الكتريكي، طرحي به نام ديماند منعطـف توسط برق منطقه اي خراسان جهـت مشـتركين  صـنعتي ارائـه گرديده بود. عدم تطابق طرح اوليه ي ديماند شناور بـا منحنـي بارهاي مختلف و همچنين ايجاد تغييرات در منحني بار شبكه خراسان كه بنا به گزارش مركز  ديسپاچينگ شمال شرق كشور در مواردي در اوايل تابستان سـال 1389پيـك روز شـبكه از پيك شب بيشتر شده است اعمال يك سري اصـلاحات را بـر روي اين طرح  ضروري نمود. لـذا، طـرح اينترنشـيپي در ايـن خصوص در شركت برق منطقهاي خراسان انجـام پـذيرفت و نتايج آن در اين مقاله به صورت الگوريتم جديدي براي طـرح ديماند  منعطف جهت مشاركت صنايع با توجه به منحنيهـاي بار ماهيانه، منحني بـار صـنايع و شـرايط آب و هـوايي ارائـه گرديده است .

 

كتم شريفيان عطار ،حميدرضا جعفريان ،ابوالفضل قاسمي ،محمد حسين جاويدي
مصطفي رجبي مشهدي و مصطفي فراشباشي
شركت برق منطقهاي خراسان
گروه برق دانشكده مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد
مشهد- ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *