طراحی یک وکودر تحریک چند باندۀ جدید در نرخ 2000 bps

lدر ایـن مقالـه به معرفی وکودری خواهیم پرداخت که اساس کـار آن بـر یکـی از اعضـاء خانوادۀ وکودرهای تحریک چند بـانده بـنام 1IMBEاستوار شده است. خواص این خانواده از وکودرهـا جلوگـیری از زنگـدار شدن صحبت در بازههایی از صحبت است که تغییری از واکداری به بیواکی یا برعکس در آنهـا دیـده مـیشـود. وکـودر طراحـی شـده در این مقاله که 2DAP-MBE نـام دارد، سعی دارد تا علاوه بر حفظ خاصیت یـاد شـده، نـرخ بیـت ارسـالی دادههـا را که در IMBEبرابر 4,15 Kbps میباشد به 2 Kbpsکاهش دهد. برای این منظور، اطلاعات طیف سیگنال صحبت به گونهای متفاوت از IMBE ارسـال مـیشوند. طیف سیگنال صحبت )پوش طیف( توسط یـک بهرۀ فیلتر و 10ضریب به فرمت LSFکه با معیار فاصلۀ Itakura-Saito بدسـت آمـدهانـد، ارسـال میشود. شنوندگان، عملکـرد ایـن وکـودر را در عیـن کمـتر بودن نرخ بیت آن از وکـودر ) LPC10بـا نرخ ،(2,4 Kbpsبالاتر و در حد IMBE )با نرخ (4,15  ارزیابی میکنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *