طراحی یک فیلتر فرکانس گزین مایکروویو با قابلیت تنظیم پیوسته بر اساس ضرب در حوزه نور

در این مقاله یک ساختار جدید از فیلترهای مایکروویو نوری بر اساس ضرب در حوزه نور پیشنهاد شده است. در این ساختار از یک لیزر باند باریک استفاده شده است. نور لیزر به وسیله اولین مدولاتور ، مدوله شدت می شود و سپس به مدولاتور دوم که به وسیله یک منبع فرکانس رادیویی و بایاس dcتحریک شده است ، فرستاده می شود. بایاس dcبه گونه ایست که باندهای کناری مرتبه زوج حذف می شوند. چون باند های کناری فرد مرتبه بالا ، توان خیلی کمتری از باندهای کناری مرتبه اول دارند ، در این آزمایشات فقط دو باند کناری مرتبه اول ملاحظه شده است. با استفاده از ) LCFBG(Linearly Chirped Fiber Bragg Gratingبرای ایجاد تاخیرهای زمانی ، یک فیلتر فرکانس گزین ) (Notch Filterمایکروویو نوری دارای دو تپ ) (Tapبه دست آمده است. رنج طیف آزاد ) (FSRفیلتر می تواند به آسانی با تنظیم فرکانس VLOتغییر کند. با توجه به نتایج محاسباتی یک ناچ فیلتر ) ( Notch Filterمایکروویو دارای دو تپ و یک FSR قابل تنظیم از 2,1 GHzتا 4,2 GHzبا تضعیف به اندازه 35 dBبه دست آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *