طراحی کنترل تطبیقی پرواز براي موشک : STT روش یکی شده

در این مقاله یک کنترلر تطبیقی پرواز براي موشک STTطراحی وشبیهسازي شده است. این مقاله به کنترل موشک در صفحه فراز لیت اختصاص دارد و کلیه فعا هاي آن را میتوان براي کنترل موشک در صفحه سمت نیز انجام داد. کارایی روش ارائه شده در رویارویی با مسأله نامعین بودن پارامترهاي سیستم است که در شبیهسازيها نشان داده شده است. شایان ذکر است که نامعینی در پارامترهاي سیستم در مورد موشک به دلیل تغییرات وزن ناشی از مصرف سوخت و تغییرات شرایط جوي و ضرایب آئرودینامیکی، امري حتمی و اجتنابناپدیر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *