طراحی کنترل تطبیقی پرواز براي موشک STT :روش یکی شده

در این مقاله یک کنترلر تطبیقی پرواز براي موشک STT طراحی وشبیه سازي شده است. این مقاله به کنترل موشک در صفحه فراز اختصاص دارد و کلیه فعالی تهاي آن را م یتوان براي کنترل موشک در صفحه سمت نیز انجام داد. کارایی روش ارائه شده در رویارویی با مسأله نامعین بودن پارامترهاي سیستم است که در شبیه سازي ها نشان داده شده است. شایان ذکر است که نامعینی در پارامترهاي سیستم در مورد موشک به دلیل تغییرات وزن ناشی از مصرف سوخت و تغییرات شرایط جوي و ضرایب آئرودینامیکی، امري حتمی و اجتناب ناپدیر است.

 

حسین بلندي- دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
شمسی نصیري قیداري – دانشجوي کارشناسی ارشد کنترل دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن گلمحمد – کارشناسی ارشد کنترل دانشگاه علم و صنعت ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *