طراحی و شبیهسازی پایدارساز سیستم قدرت فازی خودتنظیم با استفاده از الگوریتم (GA Based Auto-Tuning Fuzzy PSS) ژنتیک

یکی از مسایل و مشکلات سیستمهای قدرت، بروز ناپایداری دینامیکی بر اثر برهمخوردن تعادل بین توان مکانیکی ورودی و توان الکتریکی خروجی ژنراتورها و کمبود گشتاور میراکننده است. در راستای حل مشکل مذکور، این مقاله یک پایدارساز سیستم قدرت فازی خودتنظیم جدید معرفی نموده است. این پایدارساز از دو کنترلر فازی تشکیل گردیده است. کنترلر فازی ناظر کار تنظیم کنترلر فازی اصلی را با اعمال ضرایب مقیاس بندی غیرخطی بصورت بلادرنگ 1به ورودیها و خروجی انجام میدهد. مقایسه بین پایدارساز پیشنهادی، پایدارساز فازی کلاسیک و پایدارساز کلاسیک، کارایی برتر و مقاوم بودن 2بالاتر پایدارساز پیشنهادی را روشن میسازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *