طراحی و ساخت مدار راهانداز موتور رلوکتانسسوئیچی بدون سنسور از حالت سکون تا حالت دائم ، تحت بار نامتعادل با توپولوژی جدید و مقایسه آن با توپولوژیهای راهانداز پایه

در این مقاله یک روش راهاندازی مدار بدون سنور برای موتور رلوکتانسسوئیچی ارائه شده است. این روش برای موتور تحت بار نامتعادل راهاندازی و تست شدهاست. در اغلب روشهای موجود اصولا از سه روش برای راهاندازی استفاده میشود.در این مقاله، تنها از دو الگوریتم شروع از حالت سکون و الگوریتم سرعت بالا به منظور کنترل استفاده شدهاست. در واقع با حذف الگوریتم کار در سرعت پایین، حجم برنامه کنترلی کاهش یافته و این سبب کاهش پیچیدگی خواهد شد.پس از طراحی و ساخت روش بدون سنسور، مدار فوق در آزمایشگاه بر روی یک موتور رلوکتانسسوئیچی سه فاز  21به  8آزمایش شدهاست و نتایج نیز نشان داده شدهاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *