طراحی و ساخت فيلتر موجبری صفحه Eدر باند Ka

فيلترهای موجبری در باند Kaو بالاتر نياز به دقت بالايي در ساخت دارد. ساختار صفحه ١Eطراحی و ساخت دقيق فيلترهای موجبری را در باند Ka ،K ،Kuو Uامکانپذير مينمايد. در اين مقاله ابتدا پارامترهاي پراكندگي و مدارمعادل سلفي يك صفحه Eبا روش تطبيق مود ٢بدست ميآيد و سپس از آن بهعنوان كوپلاژ سلفي در فيلتر موجبري استفاده ميشود. اثر مودهاي مرتبه بالا در تزويج صفحات نيز درنظر گرفته ميشود. يك نمونه فيلتر موجبري صفحه Eدر فركانس مركزي 27.55GHzطراحي و ساخته شده است. نتايج اندازه گيري تطابق خوبي با iنتايج اندازه گيري تطابق خوبي را با نتايج شبيه سازي نشان ميدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *