طراحی و ساخت ديپلكسر موجبری در باند Ka

ديپلكسر مـوجبري، از دو فيلتـر ميـانگـذر صفحه Eو يك اتـصال دهنـده Tصـفحه Hتـشكيل يافتـه است. براي افزايش افت بازگشتي از دهانه مشترك، يك ميله استوانهاي در اتصال دهنده Tقرار گرفته و سپس پارامترهاي پراكندگي اتصالدهنده بـا اسـتفاده از روش انتگـرال كـانتور بدست آمده است. پارامترهاي پراكندگي ديپلكسر از تركيب پارامترهـاي پراكنـدگي فيلترهـا و اتـصال دهنـده، محاسـبه مـيشـود و در نهايـت بـا بهينـهسـازي مكـان و قطـر ميلـه استوانهاي و فاصله بين فيلترها و اتصال دهنده، پاسخ مـورد انتظار حاصل شده است. يك نمونه ديپلكسر بـا اسـتفاده از دو فيلتــر صــفحه Eدر فركانــسهاي مركــزي 27.55GHzو 28.25GHzو با پهنـاي بانـد  طراحـي و ،210MHz سـاخته شده است. در عمـل افـت عبـوري 1.5dBو حـداقل افـت بازگشتي 17dBبدست آمده است. نتايج اندازهگيري تطـابق خوبي را با نتايج شبيهسازي نشان ميدهد.17dB

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *