طراحی و ساخت آنتن مسطح سینوس با پلاریزاسیون دوگانه در محدودۀ فرکانسی 2-18GHz

آنتنها در پی ددر این مقاله طراحی، شبیهسازی کامپیوتری، ساخت و در نهایت اندازهگیری مشخصات آنتنهای مسطح سینوس انجام گرفته است. بخش تغذیه این آنتنها با استفاده از بالنهای مایکرواستریپ باریکشونده پیادهسازی و ابعاد این بالنها توسط برنامه شبیهساز مایکروویوآفیس تعیین شده است. کارایی این بالنها توسط شبیه ساز سه بعدی Ansoft HFSSشبیهسازی شده است. این مطالعات، برای چهار آنتن سینوس در محدوده فرکانسی و مشخصات طراحی متفاوت صورت گرفته است. نتایج اندازهگیری به خوبی با نتایج شبیهسازی همخوانی داشته و در کل، الگوی تشعشعی و SWRقابل قبولی را برای این آنتنها در پی دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *