طراحی و بهبود مشخصات فیلتر میانگذر خطوط تزویجی توسط کاربرد

یک ساختار زمین ناقص DGS برای خط مایکرواستریپ ارائه شد این ساختار ارائه شده می تواند مشخصه عدم عبور مناسبی را در باند فرکانسی مطلوب بدست بدهد بوسیله روش طراحی مطرح شده و تحلیل سه بعدی انجام گرفته مشخصات بهینه DGS مورد نظر استخراج شد با بررسی پاسخ فرکانسی ساختار مدار معادل ساده ای پیشنهاد و پارامترهای آن با روشهای تحلیل مداری تعیین شد و با توجه بهنتایج شبیه سازی دیده شد که مدار معادل بدست آمده توافق خوبی با محاسبات میدانی نشان میدهد سپس یک فیلتر خطوط تزویجی دارای یک قطب تضعیف اضافی با اعمال DGS طراحی شد.

 

چیا سعیدی – همایون عریضی

دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران نارمک تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *