طراحی و آنالیز حساسیت آنتن شبه یاگی

در این مقاله آنتن شبهیاگی 1معرفی شده و پروسه طراحی و شبیهسازی کامپیوتری یک نمونه آنتن در پهنای باند 8-14GHz آورده و سپس برای اولین بار، این آنتن نسبت به پارامترهای کلیدی خود آنالیز حساسیت میشود. بعد از انجام آتالیز حساسیت، مقادیر بهینه برای پارامترهای کلیدی انتخاب شده و طرح حاصل توسط نرم افزار Ansoft HFSSشبیهسازی سه بعدی می شود. نتایج حاصل از شبیهسازی، پهنای باند امپدانسی (SWR<2) %50و الگوی تشعشی سرآتش بسیار هموار و متقارن در دو صفحه Eو Hبا سطح پلاریزاسیون متقاطع کمتر از -17dBو نسبت FTBRکمتر از -20dBرا پیشبینی میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *