طراحی فيلترهای تطبيقی جهت حذف نويز و آناليز سيگنال ECG قلب با Matlab

در اين مقاله بخشی از سيگنالهای حاصل از قلب انسـان مـورد آنـاليز قـرار گرفته است .اين سيگنالها ماهيت تصادفی داشته و آناليز آنهـا مسـتلزم اسـتفاده از فيلتر هايی است که نياز به ورودی ثابت اوليه نداشته باشند .لذا از ساختار فـيلتر های تطبيقی که الگوريتم بازگشتی مناسبی داشته باشند بهـره گرفتـه ايـم .براسـاس برنامه های کامپيوتری نوشته شده در اين مقاله و نتايج حاصـل از آنهـا بـه وضـوح ديده ميشود که اين نوع فيلترينگ جهت حذف انواع نـويز هـای محيطـی و بيولـوژيکی و آناليز سيگنال قلب جهت تشخيص انواع آريتمهای قلبی موثر واقع شده اسـت .لازم بـه ذکر است که نويز های موجود در اين سيگنال ها شباهت بسيارزيادی با آريتمهای قلب داشته و فيلترينگ تطبيقی راهـی مـوثر در تمييـز دادن ايـن دو مـورد و تشخیص بهتر بیماری های قلبی ارائه میدهد.

رها اشتياقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *