طراحي کنترل کننده مقاوم ∞ Hجهت بهبود پايداري ديناميکي سيستم قدرت AC-DC

اين مقاله ارائه دهنده روش کنترل مقاوم ∞ Hجديد براي اتصال HVDCجهت پايداري سيگنال کوچک سيستم قدرت AC-DCاست. کنترل کننده پيشنهاد شده بر روي
پايداري کل سيستم مؤثر واقع شده و پايداري سيستم را در برابر عدم قطعيت هاي مجاز و اغتشاشات تضمين مي کند. نتايج شبيه سازي بر روي يک سيستم تک ناحيه اي نشان مي دهد که کنترل کننده مزبور داراي عملکرد بسيار خوبي حتي با وجود تغييرات پارامترها مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *