طراحي چند كنترل كننده مقاوم سيستم حلقه اسكن جستجوگر

در اين مقاله كنترل كننده هاي مقاوم از چند روش براي حلقه اسكن جستجوگر كه در معرض اغتشاشات و عدم قطعيت مدلسازي قرار دارد، طراحي مي شود. ابتدا روش كه از نظر طراحي روشي نسبتًا ساده مي باشد مورد LQG/LTR∞ بررسي قرار ميگيرد. روش بعدي شكلدهي حلقه ميباشد كه در آن عدم قطعيت به صورت تجزيه به عوامل اول و غيرساختاري در نظر گرفته ميشود، از مراحل پيچيده بودن سيستم) شكل دهي اوليه MIMO اين روش(با توجه به تابع تبديل ميباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.