طراحي چند كنترل كننده مقاوم سيستم حلقه اسكن جستجوگر

در اين مقاله كنترل كننده هاي مقاوم از چند روش براي حلقه اسكن جستجوگر كه در معرض اغتشاشات و عدم قطعيت مدلسازي قرار دارد، طراحي مي شود. ابتدا روش كه از نظر طراحي روشي نسبتًا ساده مي باشد مورد LQG/LTR∞ بررسي قرار ميگيرد. روش بعدي شكلدهي حلقه ميباشد كه در آن عدم قطعيت به صورت تجزيه به عوامل اول و غيرساختاري در نظر گرفته ميشود، از مراحل پيچيده بودن سيستم) شكل دهي اوليه MIMO اين روش(با توجه به تابع تبديل ميباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *