طراحي پايدارساز سيستم قدرت به كمك شبكه عصبي مصنوعي

پايدارسازهاي قدرت جهت ايجاد سيگنالهاي كنترلي براي سيستم تحريك 1بهمنظور ميرا نمودن نوسانات فركانس پايين سيستم قدرت به كار گرفته شده است. به منظور غلبه بر كاستيهاي پايدارسازهاي سيستم قدرت معمول 2روشهاي متعددي مطرح شده است. استفاده از روشهاي منطق فازي ،3الگوريتم ژنتيكي 4و شبكه عصبي از جملة اين روشها ميباشند. در اين مقاله استفاده از شبكه عصبي به منظور كنترل سيستم مورد توجه قرار خواهد گرفت. بر پايه شبيهسازيها مشخص ميگردد كه كنترلكنندة عصبي پاسخهاي بهتري را نسبت به پایدار ساز معمول ارایه میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *