طراحي يک فيلتر خازن سوييچ شونده ي ولتاژ پايين با تکنيک Switched-Opamp

فيلترهاي به دليل دقت Switched-Capacitor مشخصه فرکانسي و نيز ميزان خطي بودن بالا و رنج ديناميک وسيع، استفاده زيادي در کاربردهاي فرکانس پايين صوتي دارند. عملکرد مدارهاي مجتمع آنالوگ در ولتاژهاي پايين خصوصا به دليل دشواري راه اندازي سوييچها با چالش جدي روبرو ميشود. يکي از بهترين روشهاي تحقق مدارهاي خازن سوييچ شوندهي ولتاژ پايين روش آپ امپ سوييچ شونده است. در اين مقاله يک فيلتر پايين گذر مرتبه شش بيضوي با ٤٥٠ و رنج μW ١ ، مصرف توان V ١٠ ، تغذيه kHz پهناي باند ١٨ /. با استفاده از μm CMOS ٦٩ در تكنولوژي dB ديناميکي تحقق داده شده است. Switched-Opamp تکنيک تحقق یافته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *