طراحي يك سيستم هوشمند به منظور تشخيص جهت پديده هاي كوتاه مدت ولتاژ در شبكه قدرت و تعيين شاخص هاي پديده ها بر اساس استاندارد

پديده هاي كوتاه مدت ولتاژ نظير كمبود، بيشبود و قطعي هاي لحظه اي از مهمترين مشكلات كيفيت توان د ر شبكه قدرت
مي باشد كه ضرر و زيان آن در بخش صنعت و تجاري بسيار زياد مي باشد.بدين جهت، اهميت تشخيص و تعيين جهت
اين پديده ها در مبحث كيفيت توان مورد تحقيق بسيار ميباشد. در اين مقاله يك سيستم هوشمند بمنظور تشخيص
جهت پديده هاي كوتاه مدت ولتاژ در شبكه قدرت ار ائه ميگردد. در سيستم پيشنهادي مشخصه منحني ولتاژ – جريان به
منظور تعيين جهت اختلال كوتاه مدت ولتاژ كه بر اساس تست هاي آزمايشگاهي و شبيه سازي هاي متعدد انتخاب
شده است ارائه مي شود . تست هاي آزمايشگاهي و شبيه سازي هاي كامپيوتري انجام گرفته نشان دهنده كارايي و دقت
روش پيشنهادي است.

 

امير فرخ پيام – بهزاد ميرزاييان دهكردي – مهدي معلم
شركت پژوهنده نيرو
گروه الكترونيك دانشكده مهندسي دانشگاه اصفهان
دانشگاه صنعتي اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *