طراحي يك سيستم كنترل مناسب براي مبدل DC/DCرابط دو ميكروشبكه DC

افزايش تعداد منابع توليد پراكنده (DG) 1در شبكههاي توزيع و در نتيجه پيچيدهتر شدن كنترل و بهرهبرداري همزمان آنها، يكپارچهسازي بارها و منابع DGدر شبكههاي محلي موسوم به ميكروشبكه 2مورد توجه قرار گرفته است. اتصال ميكروشبكههاي مختلف سبب افزايش قابليت اطمينان، بهبود كيفيت برق و بهرهبرداري مناسبتر از كليه منابع DGموجود ميشود. در تحقيقات 3EPRIو ساير مطالعات چند سال اخير، ميكروشبكههاي DCبه عنوان بهترين ساختار براي ايجاد و توسعه ميكروشبكهها در آينده پيشنهاد شدهاند. اتصال دو ميكروشبكه DCتاكنون در تحقيقات گذشته مطرح نشده است. در اين مقاله، اتصال دو ميكروشبكه DCبا استفاده از يك مبدل رابط DC/DCبررسي و مدلسازي شده است. هدف اين مقاله، طراحي يك سيستم كنترل مناسب براي مبدل رابط DC/DCجهت اتصال دو ميكروشبكه DCاست. تنظيم مناسب توان اكتيو انتقالي بين ميكروشبكههاي DCدر مقدار برنامهريزي شده و حذف اثرات متقابل ميكروشبكههاي DCبه عنوان اهداف سيستم كنترل مبدل رابط DC/DCفرض شدهاند. نتايج شبيهسازيهاي مختلف بيانگر توانايي سيستم پيشنهادي در در دستيابي به اهداف مذكور ميباشد. صحت مدلسازي از طريق مقايسه نتايج شبيهسازيها با روابط تحليلي تصديق شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *