طراحي يك استراتژي كنترلي و مديريت انرژي سلسله مراتبي در خودروي برقي هايبريد پيل سوختي / باتري

مبتني بر مشكلات ناشي از خودروهاي متداول امروزي، تحقيق بر روي خودروهاي پيلسوختي مورد توجه بسيار قرار گرفته است. اين مقاله بر روي يك خودروي برقي هايبريد متشكل از پيلسوختي وباتري مطالعه گرديده است. ب ه منظور تحقق يك توزيع بهينه انرژي بين دو منبع توان در خودروي برقي هايبريد و اطمينان از عملكرد منطقي اجزاي خودرو، يك استراتژي سلسله مراتبي مبتني بر منطق فازي پيشنهاد گردي ده است. اين استراتژي، تركيبي از تواناييهاي الگوريتم تجزيه حالت تجربي، كنترلكننده منطقفازي، تكنيك سوئيچينگ نظارتي و الگوريتم تكاملتفاضلي ميباشد. استراتژي پيشنهادي در سيكل رانشي استاندارد مورد ارزيابي واقع ميگردد. نتايج شبيه سازي نشان ميدهد استراتژي كنترلي پيشنهادي ميتواند تمامي التزامات يك مديريت انرژي بهينه را تحقق بخشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *